Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,  informujemy, że: 

  I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U. "SAKO" ADAM DUB z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul.  Klonowej 33 (e-mail:  biuro@sakwy.pl).  REGON: 151487500    NIP: 5771165457

REGON: 151487500    NIP: 5771165457

  II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania i na podstawie umowy, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) kontaktu z pracownikami podmiotu, który jest stroną umowy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) spełnienia obowiązków księgowych, na podstawie obowiązku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) oraz przesyłanie informacji handlowych, czyli realizacji naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe:

a) wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego,

b) dane pracowników kontaktowych będą przetwarzane zgodnie z lit. a powyżej, chyba że wcześniej uzyskamy informację o zakończeniu stosunku pracy danej osoby,

c) będące danymi księgowymi, będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub spłacone,

d) uzyskane w celu przesyłania informacji handlowej oraz marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu trwania prawnie uzasadnionego interesu związanego z obowiązywaniem umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu cofnięcia zgody.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi księgowe, IT, kurierskie.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.