A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. 04. 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: RODO) 13. cikkének (1)-(2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk, hogy:

I. Személyes adatok kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője a P. P. H. U. "SAKO" ADAM DUB, székhelye: Myszków (42-300), Klonowa 33 utca (e-mail: BIURO@SAKWY.PL).

REGON: 151487500    NIP: 5771165457

II. Az adatkezelés céljai és indokai

A személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

(a) az általunk kötött szerződés teljesítése és alapján (az adatvédelmi nyilatkozat 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján),

b) a szerződő fél alkalmazottaival való kapcsolatfelvétel, ami jogos érdekünk gyakorlása (a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján),

c) az esetleges követelések megállapítása, kivizsgálása vagy az azokkal szembeni védekezés jogos érdekünk érvényesítéséhez (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján),

d) a számviteli kötelezettségek teljesítése, a számviteli törvény 74. cikke (2) bekezdésének 4. pontja szerinti kötelezettség alapján (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti alap),

e) hogy közvetlenül termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek (direkt marketing), és kereskedelmi információkat küldhessünk Önnek, vagyis hogy jogos érdekeinket érvényesítsük (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján).

III. Tiltakozási jog

Önnek bármikor joga van tiltakozni a fentiekben leírt adatfeldolgozás ellen. Leállítjuk az Ön adatainak ilyen célú feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülíró kényszerítő erejű jogos okok indokolják az Ön adatainak feldolgozását, vagy ha az Ön adatai szükségesek számunkra esetleges követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Önnek bármikor joga van tiltakozni adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen. Ha él ezzel a jogával - leállítjuk az n adatainak e célból történő feldolgozását.

IV. Adatmegőrzési időszak

Az n személyes adatai :

a) a szerződésből eredő, a szerződés időtartamára és a követelések elévülési idejére a Polgári Törvénykönyv 118. cikkével összhangban tárolják,

b) a kapcsolattartó alkalmazottak adatait a fenti a) pontnak megfelelően kezeljük, kivéve, ha előzetesen tájékoztattak minket arról, hogy az adott személy munkaviszonya megszűnt,

c) számviteli adatok, a műveletek és ügyletek végleges befejezésének, elszámolásának vagy kifizetésének pénzügyi évét követő évtől számított 5 évig kell megőrizni,

(d) kereskedelmi kommunikáció és direkt marketing céljára gyűjtött adatokat a szerződés érvényességéhez fűződő jogos érdek fennállásának időtartamáig, a szerződés követárártátát pe.

V. Az adatok címzettjei

Az Ön személyes adatainak címzettjei a számviteli, informatikai és futárszolgálatokat nyújtó szervezetek lesznek.

VI. Az érintettek jogai :

A RODO értelmében n jogosult:

(a) az adataihoz való hozzáféréshez és azok másolatának átvételéhez való jog;

(b) az adatai helyesbítéséhez (módosításához) való jog;

c) a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jog;

d) un feldolgozás elleni tiltakozás joga;

e) az adatok hordozhatóságához való jog;

f) un jogging felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való.

VII. Automatizált döntéshozatal

Az Ön által megadott személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

VIII. Adattovábbítás harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére

Az Ön adatait nem továbbítjuk Lengyelországon kívülre.